ยินดีต้อนรับ!

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ

สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

ระบุข้อมูลของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน Slip Verify by RDCW

กดปุ่ม Send Code เพื่อรับรหัสยืนยันทางอีเมล

หากคุณกดดำเนินการต่อ ถือว่าคุณได้ยอมรับ เงื่อนไขในการให้บริการ ของเราแล้ว

ตั้งรหัสผ่านใหม่

ต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่? ไม่ใช่ปัญหา! เพียงแค่ยืนยันอีเมล ก็สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ทันที

กดปุ่ม Send Code เพื่อรับรหัสยืนยันทางอีเมล

Terms of Service

เงื่อนไขในการให้บริการ

ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ การตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล สลิปการทำรายการ (Transfer Slip) ของ บริษัท อาร์ดีซีดับเบิลยู จำกัด (“RDCW”) หากมีการเปลี่ยนแปลง ทาง RDCW จะแจ้งก่อนล่วงหน้าให้ทราบเป็นเวลา 7 วัน

1) นิยาม

        1. “Slip Verify” หมายถึง ระบบตรวจสอบข้อมูล และยืนยันข้อมูลจาก Transfer Slip โดยข้อมูลที่ได้รับ ผ่านการตรวจสอบจากทางธนาคารแล้ว

        2. “Mobile Banking” หมายถึง ธนาคารออนไลน์ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน

        3. “App” หมายถึง แอพพลิเคชั่นสำหรับการใช้งาน Slip Verify ที่ได้สมัครไว้

        4. “Beta” หมายถึง ช่วงการใช้งานแบบทดสอบ

        5. “Subscription” หมายถึง การสมัครใช้บริการ App

        6. “Transaction” หมายถึง การทำรายการตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลของ Transfer Slip

        7. “Prepaid” หมายถึง บริการแบบรายเดือนสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ได้สมัครใช้บริการแบบชำระเงินก่อนใช้งาน

        8. “Postpaid” หมายถึง บริการแบบรายเดือนสำหรับ Partner ที่ได้ทำสัญญากับ RDCW โดยการใช้งานก่อนและชำระเงินภายหลังตามรอบบิล 30 วัน หรือตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

        9. “API” หมายถึง ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์สำหรับการเชื่อมต่อระบบ

2. หลักเกณฑ์ในการขอใช้บริการ

        1. ผู้ใช้บริการที่สมัครใช้งานบริการ Slip Verify นั้นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีอายุไม่ถึง 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย

        2. ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ เป็นจริงทุกประการ เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อบริการ คำอธิบายบริการ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้เพิ่มเติมในอนาคต

        3. ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานบริการ Slip Verify ได้ต่อเมื่อ ผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการแล้ว

3. การประมวลผลข้อมูล

        1. ข้อมูล Transfer Slip ที่ได้รับจาก Mobile Banking ถูกนำไปตรวจสอบกับทางธนาคาร และส่งผลกลับมาที่ RDCW โดยที่ RDCW นั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับ เป็นเพียงตัวกลางในการรับส่งข้อมูลเท่านั้น

        2. ในช่วง Beta ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งาน Slip Verify อาจเกิดข้อผิดพลาด ที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับข้อมูล หรือ ได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน โดยถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ที่ได้เพิ่มเติมในอนาคต

4. การชำระเงิน

        1. Subscription มีอายุ 1 เดือน (30 วันปฏิทิน) โดยนับอายุหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อ Subscription โดย Subscription มีจำนวน Transaction ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ใน https://slip.rdcw.co.th/pricing

        2. ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อ Subscription ไว้ใช้ล่วงหน้าได้ แต่จะเริ่มนับวันหมดอายุหลังจากที่สั่งซื้อ

        3. ระบบจะนำ Subscription ของผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อก่อน โดยไม่ถูกลบออกจากระบบ หมดอายุ หรือถูกระงับ ด้วยสาเหตุอื่น ๆ นำมาใช้งานก่อน

5. ข้อตกลงและข้อห้าม

        1. ผู้ใช้บริการจะไม่นำบริการ Slip Verify ไปทำการปล่อยเช่า / ขาย / ทำสัญญา กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัว App ที่ผู้ใช้บริการได้สมัครไว้

        2. ผู้ใช้บริการจะไม่นำบริการ Slip Verify ไปใช้งานกับบริการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

                1. การพนัน

                2. บุหรี่ยาสูบ ยาเส้น สารเสพติด ทุกชนิด

                3. อาวุธ

                4. สินค้าอบายมุข หรือสื่อลามก อนาจาร

                5. ซื้อขาย bitcoin, Cryptocurrency และ Digital Currency

        3. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำการใช้งานผิดประเภท การทำวิทยาการย้อนกลับ การคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือเผยแพร่ กับระบบของเราโดยหากฝ่าฝืน ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบกับค่าเสียหายที่ได้เกิดขึ้นจริงทั้งหมด

        4. กรณีที่ทาง RDCW ได้ตรวจสอบข้อมูลและพบว่าข้อมูลดังกล่าวที่ได้กรอกเข้ามาในระบบถูกใช้งานแบบผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่เป็นความจริง ทาง RDCW ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้บริการทั้งหมดโดยไม่แจ้งให้ทราบ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

6. การคิดจำนวน Transaction

        1. ในการเรียกขอ API จะมีการนับ Transaction 1 ครั้ง จากการตรวจสอบ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

                1. API ที่เรียกขอข้อมูลที่มีข้อมูลอยู่จริงบนธนาคารทั้งต้นทางและปลายทาง

                2. API ที่เรียกขอข้อมูลที่มีข้อมูลอยู่จริงบนธนาคารทั้งต้นทางและปลายทางแต่หมดอายุแล้ว โดยวันหมดอายุขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารทั้งต้นทางและปลายทาง

                3. API ที่เรียกขอข้อมูลที่ไม่มีข้อมูลอยู่จริงบนธนาคารทั้งต้นทางและปลายทาง แต่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ส่งมาแล้ว

                4. API ที่เรียกขอข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง แต่อยู่ในช่วงระหว่างการปรับปรุง หรือระบบของธนาคารต้นทางหรือปลายทางมีปัญหา

        2. ในการเรียกขอ API ที่ไม่นับ Transaction มีเงื่อนไขดังนี้

                1. API ที่เรียกขอข้อมูลลิ้งค์ต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Transfer Slip

                2. API ที่เรียกขอข้อมูลเปล่า

7. ช่องทางการติดต่อ

        1. ผู้ใช้บริการสามารถติตด่อในกรณีที่เกิดปัญหา หรือข้อสงสัย ไม่รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบของท่าน ได้ผ่านทางช่องทางดังนี้

                1. Facebook page : RDCW

                2. Line Official Account : @RDCW

                3. Email : [email protected]

                4. เบอร์โทรศัพท์ : 02-430-7524 (สามารถติดต่อได้ในช่วงเวลา 08:00-22:00 น.)

8. อื่น ๆ

        1. เงื่อนไขฉบับนี้ถูกแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 01:38 น.

        2. หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฉบับนี้จะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทาง Facebook Page : RDCW เท่านั้น โดยถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับเงื่อนไขใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว